Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมบัติ ตันเจริญ

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

สารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา
2559

โครงการสำคัญของ รร.

คลิก !! เพื่อดูรายละเอียด
แนวทางการประเมิน
เชิงประจักษ์
นายสมบัติ ตันเจริญ

 

รายงาน BEST PRACTICE
การบริหารโรงเรียน
ตามหลักดาว ๖ แฉก

 

คู่มือครองคุณธรรม จริยธรรม
นำเพื่อครู มุ่งสู่
ครูมืออาชีพ

 

ดูผลการเรียนออนไลน์

 

Download
รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียน
Welcome to Srinagarindra The Princess Mother School Kamphaengphet.

 

 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ได้จัดตั้งขึ้นหลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  กรมสามัญศึกษาได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้น  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเมื่อปี พ.ศ. 2539  เป็นชุดแรกชื่อว่า  “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” และต่อมาได้ รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทาน ชื่อโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเสียใหม่ว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์” ตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่  สำหรับในเขตการศึกษา  7   กรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่ตั้ง “ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กำแพงเพชร “ และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายพัฒนพงศ์  แจ่มวัฒนะชัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา  ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้  เมื่อวันที่  16 มกราคม  2540  ปัจจุบันมีนายสมบัติ  ตันเจริญ  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กำแพงเพชร

และในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อยู่ในพระราชูปถัมภ์

 

 

 

 


 

 

 

 

รายงานประจำปี
ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2558
รายงานประจำปี
ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2557

 

เอกสารงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็นรายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
 

ขณะนี้เวลา

Facebook Like Box

slip เงินเดือน

slip เงินเดือน

เผยแพร่ผลงาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- กิจกรรมแนะแนว

- กิจกรรมชุมนุม

- กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

 

คลิก !! เพื่อดูรายละเอียด