Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมบัติ ตันเจริญ

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

สารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา
2559

โครงการสำคัญของ รร.

คลิก !! เพื่อดูรายละเอียด
แนวทางการประเมิน
เชิงประจักษ์
นายสมบัติ ตันเจริญ

 

รายงาน BEST PRACTICE
การบริหารโรงเรียน
ตามหลักดาว ๖ แฉก

 

คู่มือครองคุณธรรม จริยธรรม
นำเพื่อครู มุ่งสู่
ครูมืออาชีพ

 

ดูผลการเรียนออนไลน์

 

Download
รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียน
Welcome to Srinagarindra The Princess Mother School Kamphaengphet.

 

พันธกิจ

๑.      พัฒนาการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเป็นคนดีมีศักยภาพเป็นพลโลกและสืบสานงานพระราชดำริ

๒.      พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

๓.      พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีองค์ความรู้สู่มาตรฐานสากล

๔.      พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

๕.      ส่งเสริมการบริหารการจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

๖.      ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา

 

 

 

 

รายงานประจำปี
ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2558
รายงานประจำปี
ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2557

 

เอกสารงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็นรายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
 

ขณะนี้เวลา

Facebook Like Box

slip เงินเดือน

slip เงินเดือน

เผยแพร่ผลงาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- กิจกรรมแนะแนว

- กิจกรรมชุมนุม

- กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

 

คลิก !! เพื่อดูรายละเอียด