Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมบัติ ตันเจริญ

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

สารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา
2559

โครงการสำคัญของ รร.

คลิก !! เพื่อดูรายละเอียด
แนวทางการประเมิน
เชิงประจักษ์
นายสมบัติ ตันเจริญ

 

รายงาน BEST PRACTICE
การบริหารโรงเรียน
ตามหลักดาว ๖ แฉก

 

คู่มือครองคุณธรรม จริยธรรม
นำเพื่อครู มุ่งสู่
ครูมืออาชีพ

 

ดูผลการเรียนออนไลน์

 

Download
รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียน
Welcome to Srinagarindra The Princess Mother School Kamphaengphet.

 

ประวัติการสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี         ที่มีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อวงการศึกษาเมื่อครั้งทรงพระชนชีพอยู่  ภายหลังเมื่อพระองค์ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๓๘  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้น   ๑๒  แห่ง   กระจายใน๑๒  เขตพื้นที่การศึกษาและ๑ ใน ๑๒  แห่งคือ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กำแพงเพชร  ซึ่งก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  การสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์นั้น ทั้ง ๑๒  โรงเรียน  จึงได้เสนอเรื่องขอจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี    ตามลำดับขั้นตอนของทางราชการ  ซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสร้าง   ตั้งแต่วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  นายช่างผู้ออกแบบจึงได้ออกแบบรูปหล่อ  และดำเนินการจนผ่านการตรวจสอบจากคณะกรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดสร้างพระ ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขึ้น  ในขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง    หล่อด้วยโลหะทองเหลืองรมดำ    ประทับนั่งบนก้อนศิลา    โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์    กำแพงเพชร  ได้มีพิธีหล่อขึ้นเมื่อวันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ณ โรงหล่อ  จังหวัดนครปฐม  และขณะนี้ได้อัญเชิญองค์หล่อมาประดิษฐานชั่วคราว ณ พิพิธภัณฑ์เรือนไทย  ตั้งแต่วันที๕ธันวาคม๒๕๔๙                  ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2551 ซึ่งถือเป็นวันมงคลฤกษ์  โรงเรียนได้กำหนดให้มีพิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์     กำแพงเพชร

 

 

 

 

รายงานประจำปี
ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2558
รายงานประจำปี
ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2557

 

เอกสารงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็นรายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
 

ขณะนี้เวลา

Facebook Like Box

slip เงินเดือน

slip เงินเดือน

เผยแพร่ผลงาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- กิจกรรมแนะแนว

- กิจกรรมชุมนุม

- กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

 

คลิก !! เพื่อดูรายละเอียด