Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมบัติ ตันเจริญ

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

สารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา
2559

โครงการสำคัญของ รร.

คลิก !! เพื่อดูรายละเอียด
แนวทางการประเมิน
เชิงประจักษ์
นายสมบัติ ตันเจริญ

 

รายงาน BEST PRACTICE
การบริหารโรงเรียน
ตามหลักดาว ๖ แฉก

 

คู่มือครองคุณธรรม จริยธรรม
นำเพื่อครู มุ่งสู่
ครูมืออาชีพ

 

ดูผลการเรียนออนไลน์

 

Download
รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียน
Welcome to Srinagarindra The Princess Mother School Kamphaengphet.

 

ตราประจำโรงเรียน

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระบรมราชานุญาตให้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ส.ว. อยู่เหนือตราเสมาธรรมจักรรองรับด้วยริ้วกนกสีทอง และมีผืนธงตัดขอบสีเหลืองมีเชื่อเต็มของโรงเรียนเป็นตัวอักษรสีแดงใต้ตรา เสมาธรรมจักร

 

อักษรย่อ


สว.กพ.


คำขวัญประจำโรงเรียน


รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

 

 


 

 

 

 

รายงานประจำปี
ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2558
รายงานประจำปี
ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2557

 

เอกสารงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็นรายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
 

ขณะนี้เวลา

Facebook Like Box

slip เงินเดือน

slip เงินเดือน

เผยแพร่ผลงาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- กิจกรรมแนะแนว

- กิจกรรมชุมนุม

- กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

 

คลิก !! เพื่อดูรายละเอียด