Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมบัติ ตันเจริญ

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

สารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา
2559

โครงการสำคัญของ รร.

คลิก !! เพื่อดูรายละเอียด
แนวทางการประเมิน
เชิงประจักษ์
นายสมบัติ ตันเจริญ

 

รายงาน BEST PRACTICE
การบริหารโรงเรียน
ตามหลักดาว ๖ แฉก

 

คู่มือครองคุณธรรม จริยธรรม
นำเพื่อครู มุ่งสู่
ครูมืออาชีพ

 

ดูผลการเรียนออนไลน์

 

Download
รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียน
Welcome to Srinagarindra The Princess Mother School Kamphaengphet.

 


พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั้น ม.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559

 

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายนเรศ อินทปัตย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่จะจบการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

 

 

 

 

รายงานประจำปี
ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2558
รายงานประจำปี
ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2557

 

เอกสารงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็นรายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
 

ขณะนี้เวลา

Facebook Like Box

slip เงินเดือน

slip เงินเดือน

เผยแพร่ผลงาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- กิจกรรมแนะแนว

- กิจกรรมชุมนุม

- กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

 

คลิก !! เพื่อดูรายละเอียด