Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมบัติ ตันเจริญ

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

สารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา
2559

โครงการสำคัญของ รร.

คลิก !! เพื่อดูรายละเอียด
แนวทางการประเมิน
เชิงประจักษ์
นายสมบัติ ตันเจริญ

 

รายงาน BEST PRACTICE
การบริหารโรงเรียน
ตามหลักดาว ๖ แฉก

 

คู่มือครองคุณธรรม จริยธรรม
นำเพื่อครู มุ่งสู่
ครูมืออาชีพ

 

ดูผลการเรียนออนไลน์

 

Download
รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียน
Welcome to Srinagarindra The Princess Mother School Kamphaengphet.

 


นายสมควร ภู่ทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางนันทิยา บุตรดี                          นางชญาภา นิวาสกระกฤติ
ครู ค.ศ.3                                        ครู ค.ศ.2

นางประทุมพร  วงษ์จ่า                     นางสาวจงกล ทาโว
ครู ค.ศ.2                                        ครู ค.ศ.2

นางสาวทิพวัลย์ อ่อนเกตุ                 นางลัดดาวัลย์ พลอาจ
ครู ค.ศ.2                                        ครู ค.ศ.2

นายณัฐวัฒน์ ศรีไพรสนธ์                    นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา
ครู ค.ศ.1                                        ครู ค.ศ.2

นายวิสันต์ ชัยฤทธิ์                      นางสาวนันทวัน ขวัญศรีทองมั่น

ครู ค.ศ.1                                   ครู ค.ศ.1


นางสาวศิรินทรา น่วมอินทร์                     
ครูผู่ช่วย

 

 

 

 

รายงานประจำปี
ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2558
รายงานประจำปี
ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2557

 

เอกสารงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็นรายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
 

ขณะนี้เวลา

Facebook Like Box

slip เงินเดือน

slip เงินเดือน

เผยแพร่ผลงาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- กิจกรรมแนะแนว

- กิจกรรมชุมนุม

- กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

 

คลิก !! เพื่อดูรายละเอียด